Poslední modifikace:   

Ú — Ů

Ten kdo zná český pravopis a českou abecedu ví, že se zde vyskytují dvě písmena označující jednu a tutéž samohlásku. Jedná se písmena ú, ů, která obě označují dlouhé u. Psaní ů má historický kontext, kdy se ů používalo na zápis dvojhlásky uo, která postupně přešla dlouhé u. Na svých stránkách používám zásadně ú. Více se dozvíte zde nebo zde.

Výběr trestu

V pekle mají zrovna dobrou náladu, tak dávají lidem možnost vybrat si trest. Samotný Lucifer dělá prúvodce. Zrovna provádí po pekle duši jakéhosi chlápka. Otevře první dveře, za nima se všichni vaří v kotlech. Chlápkovi se tento druh trestu nelíbí, tak jdou dál. Lucifer otevře druhé dveře, za nima se všichni smaží v kotlech, ani tento trest není přijat. Tak Lucifer otevře třetí dveře, za nima na posteli leží plesnivý dědek a překrásná blondýnka mu ho kouří. Chlápkovi se ten trest zalíbí a povídá Luciferovi, že tento trest chce. Lucifer přijde za blondýnkou a řekne jí: „Jsi volná.”

Unixový čas

Unixový čas je doba, která uplynula od počátku roku 1970 (01. 01. 1970 00:00) počítaná v sekundách (přestupné sekundy se ignorují). Jedná se o tak zvanou éru unixu.

Otče náš

Otče náš jenž si na nebesích posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vúle tvá jakož v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes A odpusťnám naše viny jakož i my odpouštíme našim viníkúm. A neuveď nás v pokušení a vysvoď nas od zlého. Amen

Desatero

 1. Nebudeš mít jiného boha kromě mě.
 2. Nezobrazíš si Boha zpodobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvúj Búh, Búh žárlivě milující. Stíhám vinu otcú na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícúm pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

  Je nedústojné člověka, aby se klaněl nějaké soše či obrazu nebo dokonce nečemu takovému sloužil.

 3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

  Zaštiťovat se Bohem ve jménu vlastní slávy, ospravedlňovat své jednání Boží vúlí, atd.

 4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je dnem odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty nai tvúj syn a tvá dcera ani tvúj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvúj host, který žije ve tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
 5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvúj Búh.

 6. Nezabiješ.

  Jak snadné vnořit do někoho núž ze zadu. Místo abys bojoval čestně jako muž, chováš se jako dítě, ba někdy jako kupa sraček. Však přijde den, kdy někdo vnoří núž do tvých zad, potom bude pozdě přát si být otočen tváří k nepříteli, tvému vrahu.

 7. Nezcizoložíš.
 8. Nepokradeš.
 9. Nevydáš proti bližnímu svému křivé svědectví.
 10. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.

Holubí dům od Heikko Aste

Heikko Aste je finské dívčí trio, které zpívá v 15 jazycích jen ne anglicky.

Stránka na měření inteligence

Tato stránka vám zaručeně směří vaše IQ, kdykoliv na ni vstoupíte :-)) . Zajímavé na tom je, že kdokoliv na ni vstoupí, je hned označen za starořeckého soukromníka.
 

Jak vidí svět ženy